طیف پردازان تنها یک شرکت نیست ما یک خانواده ایم و در این خانواده به دنبال اهداف بزرگ هستیم و میدانیم رسیدن به هدف با سخت کوشی، دانش، انضباط، دوستی و همدلی در یک محیط صمیمی ممکن است. اعضای تیم ما هریک بهترین های رشته خود هستند و افتخار ما همکاری با بهترین هاست. شما هم میتوانید یکی از اعضای خانواده طیف پردازان باشید. ما توانایی های شما را میبینیم و برای موفقیت در کنار شما خواهیم بود.

برای ارسابل درخواست همکاری پس از دریافت فرم اطلاعات آنرا به آدرس info@teyfpardazan.ir ارسال کنید.

توسعه دهنده میکرو کنترلر

توسعه دهنده نرم افزار

مدیر فنی

مدیر بازرگانی