سکشن لایزر چیست؟

این کلید عملکردش تقریبا همانند ریکلوزرها می باشد که در شبکه های شعاعی بعضاً هم حلقوی از این نوع کلید استفاده می شود ، که وظیفه آن کنترل یک قسمت مخصوص است.وقتی در شبکه توزیع خطا رخ میدهد، کلید حفاظتی دستور قطع مدار رو میدهد.

منتهی ایراد اینجاست که خیلی مواقع خطای گذرا (مثل اتصال شاخه درخت یا پرنده) اتفاق می افتد و نیاز نیست شبکه بطور دائم قطع شود که در نتیجه از “ریکلوزر” استفاده می شود تا بعد از قطع شدن، با این احتمال که خطا بصورت گذرا بوده، شبکه دوباره برقدار شود.در اینصورت اگر خطای دائمی ظاهر شود، ریکلوزر بعد از چند بار قطع و وصل در نهایت دستور کلی برای قطع مدار را صادر میکند.
البته مشکل اینجاست که وقتی ریکلوزر بطور دائمی بی برق شود،همه انشعابات توزیع قطع می شد درحالیکه ممکن است فقط یک قسمت جزئی اتصالی کرده باشد.برای رفع شدن این عیب از”سکشن لایزر” به عنوان مکمل ریکلوزر استفاده میشود. سکشن لایزر در قسمت های مختلف بعد از ریکلوزر قرار میگیرد و بعد از رخداد اتصالی، محدوده را تشخیص میدهد و فقط همان قسمت را قطع میکند.
استفاده از قطع کننده تکفاز در مدارهای سه فاز برای قطع خطای فاز به زمین مفید می باشد. مجموعاً استفاده از وسائل حفاظتی تکفاز تعداد قطعی ها را به نصف تقلیل میدهد. در این تخمین فرض شده است که مشترکین تکفاز بوده و بین فازها تقسیم شده اند.
سرویس دهی به مشترکین سه فاز پائین دست قطع کننده تکفاز عموماً بهبود پیدا میکند. مشترکین سه فاز بارهای تکفاز متعدد دارند و بارهای روی فازهای سالم تحت تأثیر قطعی های تکفاز قرار نخواهند گرفت. وسائل سه فاز ممکن است در شرایط قطع تکفاز به کار خود ادامه دهند(اگر چه موتورها بر اثر عدم تعادل ولتاژ میتوانند گرم شوند).

منبع برق نیوز